Het riet langs de sloot - sereen plaatje

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.  Dierencrematorium: de opdrachtnemer zijnde het ‘Dierencrematorium Heerhugowaard’ in de bedrijfsmatige uitoefening van de Crematie van het Overleden Dier in het Crematorium.

1.2.  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die enig eigenaar is van het Overleden Dier en derhalve bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan.

1.3. Partijen: Dierencrematorium en Opdrachtgever gezamenlijk.

1.4.  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Partijen waarin Dierencrematorium zich verbindt tot Crematie van het Overleden Dier van Opdrachtgever tegen een vastgestelde vergoeding.

1.5.  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

1.6.  Overleden Dier: het door of namens Opdrachtgever afgegeven huisdier welke ter Crematie wordt aangeboden.

1.7.  Crematie: de door Dierencrematorium uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de collectieve of individuele crematie van het Overleden Dier, zoals bepaald in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

1.8.  Crematorium: het dierencrematorium aan de Laanderweg 13c te Heerhugowaard.

1.9.  Asresten: de resten van het Overleden Dier na voltooiing van de Crematie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en de totstandkoming, omvang en nakoming van de Overeenkomst
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod van Dierencrematorium en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.

2.2.  De Overeenkomst komt tot stand door invulling en ondertekening door Opdrachtgever van het opdrachtformulier van Dierencrematorium, waarbij Opdrachtgever de aard en omvang van het vervoer, de Crematie en het as heeft bepaald. Nadien gewenste wijzigingen kan Opdrachtgever slechts schriftelijk opgeven. Indien het opdrachtformulier naar het oordeel van Dierencrematorium onjuist en/of onvolledig is ingevuld, is Dierencrematorium na overleg met Opdrachtgever gemachtigd de nodige wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder dat Dierencrematorium gehouden is dit nog afzonderlijk aan Opdrachtgever schriftelijk te bevestigen.

2.3.  Opdrachtgever is in de gelegenheid gesteld op afspraak het Crematorium met gasten te bezoeken, alvorens de Crematie zal plaatsvinden.

2.4.  Het (doen) afgeven van het Overleden Dier aan Dierencrematorium en/of het ophalen door haar van het Overleden Dier zal uitsluitend op afspraak tussen Partijen plaatsvinden.

2.5.  Opdrachtgever zal Dierencrematorium op eerste verzoek tonen haar legitimatie en het eigendomsrecht op het Overleden Dier. Indien een derde, niet-eigenaar, de opdracht tot Crematie verstrekt, zal deze op eerste verzoek zijn legitimatie en een machtiging van de eigenaar tonen.

2.6.  Dierencrematorium is gehouden om op basis van de Overeenkomst de Crematie naar behoren te vervullen, waarbij Dierencrematorium zich zal inspannen om rekening te houden met individuele wensen van Opdrachtgever voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.7.  Indien Opdrachtgever binnen tien kalenderdagen na de Crematie aan Dierencrematorium van geen bezwaren schriftelijk blijk heeft gegeven, wordt de Overeenkomst vermoed van de zijde van Dierencrematorium volledig en naar behoren te zijn nagekomen.

Artikel 3 – Ophalen en afgeven van het Overleden Dier
3.1. Het ophalen van het Overleden Dier geschiedt door of in opdracht van Dierencrematorium.

3.2.  Dierencrematorium is niet gehouden tot vervoer van het Overleden Dier indien dat door Opdrachtgever en/of een derde geschiedt en die opdracht tot vervoer niet afkomstig is van Dierencrematorium.

3.3.  Indien het Overleden Dier door Dierencrematorium wordt opgehaald, zijn er telkens vervoerskosten aan Dierencrematorium verschuldigd, mits dit vervoer door of in opdracht van Dierencrematorium geschiedt. De vervoerskosten zijn afhankelijk van de reistijden en worden (via de website) gepubliceerd, dan wel anderszins door Dierencrematorium aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

3.4. Opdrachtgever en/of door hem gemachtigde derde(n) zijn telkens gehouden aan Dierencrematorium volledige medewerking te verlenen bij (de voorbereiding van) het vervoer van het Overleden Dier door of namens Dierencrematorium.

3.5. Opdrachtgever (en namens haar gemachtigden) zijn gehouden Dierencrematorium bij het ophalen van het Overleden Dier gelegenheid te bieden om en behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de eisen van goede hygiëne en de (Arbeidsomstandigheden)wet, zulks uitsluitend ter beoordeling van Dierencrematorium.

3.6. Opdrachtgever (en namens haar gemachtigden) zijn gehouden om bij het afgeven van het Overleden Dier aan Dierencrematorium alle relevante informatie en documenten aan Dierencrematorium te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de Overeenkomst door Dierencrematorium.
3.7. Opdrachtgever (en namens haar gemachtigden) kunnen het Overleden Dier uitsluitend op afspraak aan Dierencrematorium afgeven bij het Crematorium.

Artikel 4 – Crematie van het Overleden Dier en de Asresten
4.1. Dierencrematorium is gehouden bij een Overeenkomst van individuele Crematie het Overleden Dier afzonderlijk te cremeren en de Asresten daaruit te separeren en te deponeren in een strooiblik van Dierencrematorium, dan wel in een andere door Opdrachtgever aangewezen as-opvangmogelijkheid.

4.2.  Dierencrematorium is gehouden bij een Overeenkomst van individuele Crematie de Asresten – voor zover redelijkerwijs mogelijk – binnen vier maanden na Crematie op afspraak en persoonlijk aan Opdrachtgever over te dragen, zonder dat Dierencrematorium is gehouden dit per (gewone) post en/of koerier e.d. te realiseren.

4.3.  Opdrachtgever kan bij een Overeenkomst van individuele Crematie bedingen dat Asresten in een door haar aangewezen urn of blik worden afgegeven.

4.4.  Dierencrematorium is gemachtigd om bij een Overeenkomst tot collectieve crematie zonder nadere kennisgeving aan Opdrachtgever de Asresten uit te strooien over het nabij het Crematorium gelegen eigen strooiveld op een door Dierencrematorium gekozen datum en tijdstip.

Artikel 5 – Tarieven en betaling
5.1. Dierencrematorium maakt haar tarieven voldoende inzichtelijk op het opdrachtformulier als bedoeld in artikel 2.1. van deze Algemene Voorwaarden.

5.2.  Opdrachtgever zal hetgeen op grond van deze Overeenkomst aan Dierencrematorium is verschuldigd, contant of per bankoverschrijving via een PIN-transactie voldoen. In deze gevallen ontvangt Opdrachtgever een behoorlijk bewijs van betaling.

5.3.  Indien Dierencrematorium het verschuldigde per factuur aan Opdrachtgever in rekening brengt, zal deze het totaalbedrag betalen binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke rente verschuldigd ex art. 6:119 BW.

5.4.  Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Dierencrematorium gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat alle aan Opdrachtgever verzonden declaraties zijn voldaan. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.5.  Indien Dierencrematorium invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is vanwege een onbetaalde factuur, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten onverminderd ten laste van Opdrachtgever ex art. 6:96 BW.

5.6.  Dierencrematorium heeft telkens het recht om betaling vooraf of het stellen van (aanvullende) zekerheid te bedingen, dan wel anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te verlangen indien gerede twijfel bij Dierencrematorium bestaat, zulks uitsluitend ter harer beoordeling, dat Opdrachtgever niet of niet volledig zal (kunnen) betalen.

5.7. Dierencrematorium is bevoegd tot verrekening van betalingen van Opdrachtgever uit hoofde van een eerdere Overeenkomst.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtgever is jegens Dierencrematorium aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade ten gevolge van het (onder meer) niet volledig verstrekken van informatie als bedoeld in artikel 3.6. van deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kan Dierencrematorium niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor haar rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Dierencrematorium en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan Dierencrematorium gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3  Dierencrematorium zal zich inspannen om Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk in kennis te stellen van mogelijke relevante onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering van de Overeenkomst. De relevantie wordt uitsluitend beoordeeld door Dierencrematorium.

6.4  Dierencrematorium is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of derden geleden en nog te lijden directe en/of indirecte schade die verband houdt met een tekortkoming van Dierencrematorium en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Dierencrematorium. Zij is evenmin aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6.5  Indien Dierencrematorium aansprakelijk is voor enige schade van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst, is de omvang van de totale schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het in de Overeenkomst overeengekomen en verschuldigde totaalbedrag, met een maximum van € 350,=.

6.6  Opdrachtgever vrijwaart Dierencrematorium voor alle schade en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de Overeenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Dierencrematorium.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1.  De Overeenkomst is ondeelbaar en voor de uitvoering ervan kiest Opdrachtgever domicilie aan haar adres zoals aan Dierencrematorium is opgegeven in verband met artikel 2.2. van deze Algemene Voorwaarden.

7.2.  Onverminderd de teksten in de kopjes van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden, zijn Partijen zich ervan bewust dat (gelijke) onderwerpen in meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn geregeld.

7.3.  Nietigheid en/of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht
8.1. In alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, is uitsluitend de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd.

8.2. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
(vers. 070716)